• Jak przenieść rachunek bankowy do BS Lubawa
 • Przeniesienie konta bankowego do BS Lubawa

  Przeniesienie konta bankowego do BS Lubawa

  Jeżeli posiadasz już rachunek płatniczy w innym banku, możesz go przenieść do BS Lubawa bez zbędnych formalności.

  Wszystkie formalności związane z przeniesieniem rachunku mogą być za Ciebie zrealizowane przez Bank Spółdzielczy w Lubawie.

  Jakie dokumenty będą Ci potrzebne?

  • Aby otworzyć konto osobiste należy okazać dowód lub paszport
  • Aby Bank poinformował Twojego pracodawcę o zmianie rachunku wystarczy znać jego adres; w przypadku świadczeń ZUS należy wskazać również numer świadczenia
  • Do przeniesienia zleceń stałych potrzebne są dane odbiorców (nazwa i numer rachunku)
  • Do przeniesienia poleceń zapłaty potrzebne są dane wierzycieli oraz identyfikator płatności

  Dyspozycja przeniesienia rachunku wspólnego może zostać zlecona w postaci papierowej jedynie w siedzibie BS Lubawa wymaga wypełnienia oraz zaakceptowania przez wszystkich współposiadaczy.

  1 ikona CERTYFIKAT

  Upoważnienie dla banku
  Klient udziela pełnomocnictwa dla nowego banku do:

  • Przeniesienia konta
  • Przeniesienia zleceń stałych/poleceń zapłaty
  • Zamknięcia konta w dotychczasowym banku (w zależności od decyzji Klienta)
  2 ikona KOMPUTER Skanowanie i przesyłanie
  Wniosek i pełnomocnictwo Klienta są skanowane i przesyłane przez Ognivo
  (Krajowa Izba Rozliczeniowa) - proces ten trwa maksymalnie 7 dni
  3 ikona BANK Działania dotychczasowego banku

  Dotychczasowy bank jest zobowiązany:

  • Przygotować i wysłać do nowego banku wymagane informacje o usługach
  • Przenieść całość lub część salda
  • Zamknąć rachunek (w zależności od decyzji Klienta)
  4 ikona Przypadek braku możliwości przeniesienia konta
  W przypadku braku możliwości przeniesienia konta, dotychczasowy bank
  kontaktuje się bezpośrednio z Klientem oraz przekazuje informacje do nowego banku

  W momencie przeniesienia rachunku z innego banku otrzymasz nowy numer rachunku.

  Po złożeniu przez Ciebie pisemnego wniosku w siedzibie Banku Spółdzielczego w Lubawie o przeniesienie rachunku - BS Lubawa przeniesie Twój dotychczasowy rachunek z innego banku na ogół w ciągu 7 dni (liczonych od następnego dnia roboczego po uzyskaniu od dotychczasowego banku lub od Ciebie niezbędnych informacji). Wymaganymi dokumentami są prawidłowo wypełniony wniosek o przeniesienie rachunku oraz upoważnienie do przeniesienia rachunku płatniczego.

  Pamiętaj, razem z rachunkiem możesz przenieść również inne usługi płatnicze np. polecenia przelewu, polecenia zapłaty oraz zlecenia stałe.

  Spłata kredytu powiązana z rachunkiem - jeśli dotychczasowy bank pobiera ratę kredytu z rachunku nie będzie możliwe przeniesienie rachunku,

  Posiadasz wykorzystany limit lub saldo ujemne na rachunku - przeniesienie rachunku będzie możliwe dopiero po spłacie zadłużenia,

  Blokada z tytułu nierozliczonej transakcji - blokady z tytułu transakcji kartowych muszą zostać rozliczone, do tego czasu rachunek nie może być przeniesiony,

  Zajęcie egzekucyjne - jeśli na rachunku zarejestrowane jest zajęcie komornicze lub inna blokada,

  Upadłość konsumencka - jeśli na dotychczasowym rachunku zostało zarejestrowane postępowanie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej lub jeśli klient złożył wniosek o upadłość konsumenckiej,

  Ustanowienie kaucji środków - na poczet zobowiązań Klienta wobec innego banku.

  Znajdziesz nas też tutaj