• BFG

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Lubawie ul. Rzepnikowskiego 2, 14-260 Lubawa, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U.z 2017r., poz. 1937 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje na temat gwarancji znajdują się w      Arkuszu informacyjnym dla deponentów oraz wyżej cytowanej ustawie.

WYSOKOŚĆ GWARANCJI

Kwota środków nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.

 KTO JEST OBJĘTY OCHRONĄ

Ochronie gwarancyjnej podlegają środki pieniężne i należności

 • osób fizycznych
 • osób prawnych
 • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędnościowych,
 • pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych,
 • rad rodziców.

KTO NIE JEST OBJĘTY OCHRONĄ

Ochronie gwarancyjnej nie podlegają środki pieniężne i należności m.in.

 • Skarbu Państwa
 • Narodowego Banku Polskiego
 • banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe,
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (depozyty złożone przez kasę w innej kasie) oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,
 • instytucji finansowych w rozumieniu rozporządzenia 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012,
 • firm inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia 575/2013,
 • osób i podmiotów niezidentyfikowanych przez odpowiednio bank, spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub oddział banku zagranicznego,
 • zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji,
 • funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych,
 • funduszy emerytalnych i towarzystw emerytalnych,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • organów władz publicznych innych państw.

Szczegółowy katalog wyłączeń podmiotowych zawiera art. 22 ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

KTÓRE ŚRODKI SĄ OBJĘTE OCHRONĄ

 • inne należności deponenta wynikające z przyjmowania przez bank wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub w oznaczonym terminie oraz prowadzenia rachunków tych wkładów,
 • należności deponenta wynikające z przeprowadzania przez bank bankowych rozliczeń pieniężnych,
 • kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu posiadacza rachunku oraz dyspozycji wkładem na wypadek śmierci posiadacza rachunku, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji,
 • należności deponenta wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o ile papiery te zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.

OCHRONĄ GWARANCYJNĄ NIE SĄ OBJĘTE ŚRODKI PIENIĘŻNE I NALEŻNOŚCI:

 • środki wpłacone do banku spółdzielczego i do spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich,
 • środki na tzw. rachunkach martwych o saldzie nieprzekraczającym równowartości w złotych 2,5 euro, jeżeli deponent nie posiada innych środków objętych ochroną gwarancyjną,
 • pieniądz elektroniczny w rozumieniu przepisów ustawy o usługach płatniczych.

ZASADY OBLICZANIA KWOTY GWARANTOWANEJ

 • Kwota gwarantowana ustalana jest według stanu środków deponenta na dzień spełnienia warunku gwarancji wobec banku lub kasy (wraz z naliczonymi na początek tego dnia odsetkami).
 • Kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, rachunkach bieżących, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby oraz jej należności w danym banku lub kasie.
 • W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.
 • W przypadku rachunku powierniczego każdemu z powierzających przysługuje odrębna kwota gwarancji.
 • W przypadku rachunku firmy inwestycyjnej, na którym zdeponowane są środki pieniężne powierzone przez jej klientów, każdemu z nich przysługuje odrębna kwota gwarancji.

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny, szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.bfg.pl

Z poważaniem

Bank Spółdzielczy w LubawieWięcej informacji na stronie: www.bfg.pl.

Znajdziesz nas też tutaj