• O Banku
 • O Banku

  O Banku

  W służbie lokalnej społeczności

  Bank Spółdzielczy w Lubawie jest uniwersalnym bankiem z tradycjami, stworzonym po to, by służyć lokalnej społeczności. Bank obecny jest na rynku od 1870 roku i działa wyłącznie w oparciu o polski kapitał. Łącząc doświadczenie i tradycje bankowości z nowoczesnym sposobem prowadzenia finansów Bank specjalizuje się w obsłudze klientów indywidualnych, firm, instytucji, rolników - stawiając na profesjonalizm i wysoką jakość działania. Bank Spółdzielczy w Lubawie to Bank blisko Ciebie – który jest partnerem i doradcą, a nie tylko instytucją oferującą usługi bankowe.

  Bank Spółdzielczy w Lubawie jest:

  • nowoczesnym, uniwersalnym Bankiem profesjonalnie świadczącym szeroki asortyment wysokiej jakości usług finansowych na lokalnym rynku jego działania, zapewniając kompleksowe zaspokojenie potrzeb i aspiracji miejscowej społeczności,
  • doradcą i partnerem w realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój lokalnych środowisk,
  • Bankiem zapewniającym pewne bezpieczeństwo i efektywność gromadzonych środków finansowych na prowadzonych przez niego rachunkach,
  • Bankiem wspierającym potrzeby swoich członków w środowiskach jego działania,
  • kontynuatorem idei i tradycji polskiej spółdzielczości bankowej.

  Nasze wartości

  • PROFESJONALIZM
   - gwarantujemy wysoką jakość świadczonych przez nas usług
  • RZETELNOŚĆ
   - naszą działalność opieramy na zaufaniu, uczciwości, etyce
  • DYNAMIZM
   - stawiamy na rozwój, sprawność i efektywność działania
  • INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
   - zapewniamy naszym Klientom dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań finansowych
  • PRACA ZESPOŁOWA
   - wspólnie pracujemy na sukces, ”GRAMY W JEDNEJ DRUŻYNIE”.

  Co nas wyróżnia?

  • AKTYWNY UDZIAŁ W TWORZENIU WARUNKÓW ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH.
  • SIŁA I BEZPIECZEŃSTWO WYPŁYWAJĄCE Z TRADYCJI I DOŚWIADCZENIA.
  • PROFESJONALNA, ELASTYCZNA I NOWOCZESNA OFERTA PRODUKTÓW ORAZ USŁUG BANKOWYCH.
  • SZYBKI I EFEKTYWNY PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI.
  • TROSKA O KLIENTA I DBAŁOŚĆ O ZASPOKAJANIE JEGO OCZEKIWAŃ I POTRZEB.

  Polityka informacyjna

  Bank Spółdzielczy w Lubawie spełniając wymogi:

  1.  dotyczących „oficjalnej strategii” przyjętej w celu ujawniania informacji zgodnie z art. 431 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (...) zwanego dalej„Rozporządzeniem”,
  2.  art. 111, oraz 111 a Ustawy Prawo bankowe (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 128, z poźn. zm.),
  3.  § 31 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych uchwałą nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. Urz. KNF z 2014 roku poz. 17),
  4.  Uchwały nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z 17 grudnia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu, z późn. zmianami,
   informuje, że dokument "Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Lubawie" jest dostępny publicznie w Centrali Banku Spółdzielczego w Lubawie, przy ul. Rzepnikowskiego 2 od poniedziałku do piątku, sekretariat Banku w godzinach urzędowania oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych w godzinach ich otwarcia. 

  Dobre Praktyki Bankowe

  W Banku Spółdzielczym w Lubawie przestrzegane są Zasady Dobrej Praktyki Bankowej, wypracowane przez Związek Banków Polskich i stanowiące kodeks etyczny bankowego środowiska zawodowego.

  Bank Spółdzielczy w Lubawie należy do najstarszych banków spółdzielczych działających w Polsce. Został założony 14 marca 1870 roku przez dr Teofila Rzepnikowskiego.

  Historia Banku Spółdzielczego w Lubawie nierozerwalnie związana jest z historią Polski. Początki działalności przypadły na okres zaboru pruskiego, czas prześladowań, represji ze strony władz pruskich i związanych z tym ograniczeń w organizowaniu się Polaków. Działania Teofila Rzepnikowskiego oraz zastosowanie innej, pośredniej metody między niemieckimi systemami Raiffeisena oraz Schulzego prowadzenia lubawskiej placówki finansowej spowodowało jej dynamiczny rozwój.

   Teofil Rzepnikowski
  dr Teofil Rzepnikowski

  Rok 1939 i lata okupacji hitlerowskiej przyniosły zagładę lubawskiej placówce - mienie zostało zagrabione a okazały budynek z 1900 r. przy ulicy Grunwaldzkiej został spalony.

   Bank Ludowy w Lubawie w 1900 r
  Budynek Banku Ludowego w Lubawie w 1900 r. 

  Dzięki staraniom miejscowych władz i uporowi wielu przedwojennych członków reaktywowanie działalności lubawskiego Banku Ludowego po wojnie nastąpiło już 25 sierpnia 1945 roku. Pierwsze powojenne lata dla lubawskiej placówki były bardzo trudne. Ożywienie nastąpiło po roku 1950.

  Dzięki staraniom miejscowych władz i uporowi wielu przedwojennych członków reaktywowanie działalności lubawskiego Banku Ludowego po wojnie nastąpiło już 25 sierpnia 1945 roku. Pierwsze powojenne lata dla lubawskiej placówki były bardzo trudne. Ożywienie nastąpiło po roku 1950.

  W powojennym okresie lubawski bank nosił kolejno nazwy: Bank Ludowy, Gminna Kasa Spółdzielcza, Kasa Spółdzielcza, od 1956r. - Bank Ludowy Spółdzielnia Oszczędnościowo - Pożyczkowa, i wreszcie od Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 8 września 1975 roku - Bank Spółdzielczy w Lubawie.


  W 1995 r. lubawski bank przystąpił do zrzeszenia Warmińsko - Mazurskiego Banku Regionalnego S.A. w Olsztynie. Od 2002 r. do chwili obecnej Bank Spółdzielczy zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

  ul WarszawskaByła siedziba Banku przy ulicy Warszawskiej 20

    ul RzepnikowskiegoNowa siedziba Banku przy ul. Rzepnikowskiego 2

  Działalność Banku Spółdzielczego w Lubawie to nie tylko udzielanie kredytów i przyjmowanie depozytów. To także działania na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Lubawa. Bank Spółdzielczy wspiera - poprzez dofinansowanie - działania kulturalne, sportowe, oświatowe itp.

  Misją Banku Spółdzielczego w Lubawie jest umacnianie zdolności do dalszego rozwoju poprzez profesjonalne, efektywne i kompleksowe zaspokajanie potrzeb finansowych klientów, wzmacnianie potencjału kapitałowego i aktywne wspieranie środowisk lokalnych w realizacji celów społeczno-gospodarczych.

  Znajdziesz nas też tutaj